Privacy statement - Perpetual Next

November 2021

Voor u ligt het Privacy Statement van Perpetual Next B.V. (Hierna: “Perpetual Next” of “wij”).

Voor Perpetual Next is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang, wat maakt dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen die op enige wijze zijn verbonden aan onze organisatie of gebruik maken van onze diensten. Perpetual Next verwerkt persoonsgegevens enkel voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement. In dit privacy statement beschrijven wij waarom en hoe wij persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn als betrokkene. Mocht u vragen hebben over uw privacy, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@perpetualnext.com.

De terminologie die in dit privacy statement wordt gebruikt is afkomstig uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG).

Dit privacy statement is van toepassing op Perpetual Next en de website www.perpetualnext.com en de partijen waarover zij actief het beheer of het gehele management voert.

Wanneer verwerken wij welke persoonsgegevens?

Perpetual Next verwerkt uitsluitend uw persoonsgegevens als wij daar een gerechtvaardigd doel voor hebben en als er een wettelijke grondslag aanwezig is. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, met welk doeleinde en op welke wettelijke basis hangt af van hoe en waarom u met ons in contact bent getreden. In onderstaand overzicht leggen wij dit per activiteit uit. Het kan ook voorkomen dat u in een specifiek geval nog een aparte verklaring ontvangt die wij beschikbaar stellen op het moment dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen.

Zakelijke contacten en klanten

Doeleinde Zakelijke activiteiten ontplooien; duurzaam ondernemen en investeren.
Toelichting doeleinde Perpetual Next is een commerciële onderneming. Om onze commerciële doelen na te streven en onze dagelijkse werkzaamheden uit te voeren verwerken wij persoonsgegevens. Perpetual Next verwerkt persoonsgegevens van zakelijke contacten en klanten, dit is noodzakelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden en dus voor de uitvoering van onze zakelijke overeenkomsten.
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst.
Categorieën persoonsgegevens NAW-gegevens, financiële gegevens, contactgegevens (e-mail, telefoonnummer), (eventuele) gegevens over de organisatie.
Bewaartermijn 7 jaar na beëindiging overeenkomst.
Doeleinde (Elektronisch) toesturen van relevante en/of commerciële informatie over de actualiteiten en ontwikkelingen binnen Perpetual Next.
Toelichting doeleinde Als Perpetual Next willen wij onze betrokkenen nauw betrekken bij de actualiteiten en ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Om deze reden verzenden wij periodieke updates, bijvoorbeeld middels een e-mailnieuwsbrief.
Grondslag Indien u bestaande klant bent is de grondslag gerechtvaardigd belang Indien u een nieuwe klant bent vragen wij uw expliciete toestemming.
Categorieën persoonsgegevens Verplicht: naam en e-mailadres
Optioneel: telefoonnummer.
Bewaartermijn Maximaal 1 jaar na beëindiging overeenkomst.

Contactformulier (+ Perscontactformulier)

Doeleinde Contactverzoeken afhandelen
Toelichting doeleinde Het is mogelijk om als betrokkene, geïnteresseerde of als pers met ons in contact te komen. U kunt dit doen door een contact- of persformulier in te vullen, te vinden op onze website. Na het invullen van dit formulier zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om het contact te kunnen bewerkstelligen en eventuele vragen te kunnen beantwoorden.
Grondslag Toestemming
Categorieën persoonsgegevens Verplicht: naam en e-mailadres
Optioneel: telefoonnummer
Bewaartermijn Maximaal 1 jaar na intrekking toestemming

Sollicitanten

Doeleinde Werven van personeel
Toelichting doeleinde Gegevens van sollicitanten worden alleen gebruikt voor het beheer en controle van het gehele proces van de sollicitatieprocedure. Wij gebruiken deze gegevens om te beoordelen of een sollicitant geschikt is voor de functie waarvoor hij of zij gesolliciteerd heeft en om vervolgens contact op te kunnen nemen.
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Categorieën persoonsgegevens NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, sollicitatiebrief, cv, referenties, diploma’s, cijferlijsten, resultaten van assessments.
Bewaartermijn 4 weken na beëindiging sollicitatieprocedure óf 1 jaar na beëindiging sollicitatieprocedure (enkel met uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant)

Financiële administratie

Doeleinde Financiële administratie
Toelichting doeleinde Verwerken van salarissen, facturen, vaste vergoedingen, declaraties etc.
Grondslag Wettelijke verplichting
Categorieën persoonsgegevens NAW-gegevens, financiële gegevens (IBAN, factuurnummers), factuurgegevens en bedrijfsnaam.
Bewaartermijn 7 jaar

Toelichting grondslag toestemming

In beginsel verwerkt Perpetual Next enkel persoonsgegevens welke direct door de betrokkenen zijn verstrekt. In sommige gevallen wordt hiervoor expliciete toestemming gevraagd. Deze toestemming wordt gevraagd voor een bepaald doeleinde. Indien later van dit doeleinde wordt afgeweken wordt te allen tijde opnieuw gevraagd om expliciete toestemming. De gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan op ieder moment door de betrokkene worden ingetrokken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Perpetual Next verwerkt per doeleinde verschillende categorieën persoonsgegevens. In bovenstaande tabellen staat per doeleinde de categorie persoonsgegevens aangegeven.

Bijzondere persoonsgegevens

Perpetual Next verwerkt in bepaalde gevallen ook bijzondere persoonsgegevens. Deze worden enkel opgevraagd indien hier een rechtvaardiging aan ten grondslag ligt of wanneer wij uw toestemming hebben verkregen.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Perpetual Next tracht niet meer persoonsgegevens te verwerken dan strikt noodzakelijk voor het daarvoor bestemde doeleinde. Perpetual Next hanteert per doeleinde specifieke bewaartermijnen. In bovenstaand overzicht kunt u per doeleinde vinden welke bewaartermijn wij hanteren.

Bronnen

Persoonsgegevens verkrijgen wij van onze betrokkenen door hier om te vragen. Daarbij hebben onze betrokkenen altijd zelf de keuze of zij deze gegevens aan ons willen verstrekken, met de mogelijkheid om contact op te nemen wanneer zij niet langer willen dat hun persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Bepaalde diensten kunnen wij mogelijk niet of niet volledig aanbieden, verlenen of beschikbaar stellen indien wij niet over uw persoonsgegevens beschikken. 

Voorts zijn er ook persoonsgegevens die wij via openbare bronnen verkrijgen. Zoals informatie over ondernemingen die geregistreerd staan in de Kamer van Koophandel, waarbij persoonsgegevens van contactpersonen van de desbetreffende ondernemingen openbaar beschikbaar zijn gesteld. Deze (rechts)personen benaderen wij voor het ontplooien van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Bij het eerste contact dat met dergelijke personen wordt gelegd, wordt gevraagd om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Perpetual Next communiceert altijd transparant over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verkregen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij in bepaalde gevallen gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over uw gegevens, zoals banken en administratiekantoren die relevant zijn voor onze dienstverlening, externe dienstverleners in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals ICT-dienstverleners, de accountant, of andere partijen aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. Waar mogelijk verplichten wij deze partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Voorgaand houdt in dat wij het doel en de middelen bepalen en dat de verwerker volgens onze instructies en onze beveiligingseisen uw gegevens verwerkt. Deze afspraken worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Welke rechten hebben betrokkenen?

  • Recht op inzage: U heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien. U kunt u beroepen op uw recht op inzage middels een inzageverzoek.
  • Recht op rectificatie: U heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te rectificeren. Indien u wenst uw persoonsgegevens te rectificeren kunnen wij de onjuiste informatie verwijderen en eventueel herstellen door juiste informatie.
  • Recht op bezwaar: In bepaalde situaties kunt u in bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen welke wij digitaal verwerken. Wij zullen deze gegevens digitaal en gestructureerd aan u overdragen.
  • Recht op vergetelheid: In bepaalde situaties heeft u het recht om ‘vergeten te worden’. Dit betekent dat wij alle (mogelijke) persoonsgegevens van u verwijderen.
  • Recht op beperking: In enkele situaties heeft u het recht om de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken.

Voor uitzonderingen en toelichting op bovenstaande rechten verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u het recht op vergetelheid wilt uitoefenen, dan kan dit in strijd zijn met onze dienstverlening en andere regelgeving (denk hierbij aan onze wettelijke verplichtingen). Wij zullen desondanks samen met u zorgen voor een passende oplossing om u uw recht zo goed mogelijk uit te laten voeren.

Indien u zich wenst te beroepen op een van uw rechten kunt u uw verzoek richten aan: privacy@perpetualnext.com.

Wanneer u eerder toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, maar u deze toestemming wilt intrekken dan is mogelijk. U kunt een mail richten aan bovenstaand e-mailadres met in de onderwerpregel ‘Intrekken toestemming’.

Geautomatiseerde besluitvorming

Perpetual Next doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u het vermoeden heeft dat wij onzorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan kunt u een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming. U kunt uw klacht sturen naar privacy@perpetualnext.com met in de onderwerpregel ‘Klacht over (...)’.

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen buiten de EER

Het is mogelijk dat sommige verwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, waar andere wetten en regels gelden. In zulke gevallen worden aanvullende afspraken gemaakt waarbij Perpetual Next ervoor zorgt dat zij te allen tijde eenzelfde niveau van privacybescherming kan garanderen richting haar betrokkenen.

Beveiliging

Wij spannen ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Perpetual Next werkt op het gebied van IT Security en software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik te garanderen.

Cookies

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat automatisch op de browser wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van twee verschillende soorten cookies; functionele en analytische.

Analytische cookies verzamelen wij voor statistische doeleinden. Door middel van analytische cookies zien wij hoe onze website wordt gebruikt, welke pagina’s het meest worden bezocht, hoelang het website bezoek is en bij welke pagina de site is verlaten. Middels deze cookies willen wij het gebruiksgemak van onze website bevorderen. Analytische cookies worden opgeslagen door Google Analytics en zijn door ons in te zien.

Functionele cookies verzamelen wij om de website gebruiksvriendelijk te maken. Deze cookies slaan uw voorkeuren op ten behoeve van uw volgende bezoek.

Toestemming

Voor het verzamelen van functionele cookies hoeven wij geen toestemming te vragen. Wij verzamelen geen analytische cookies zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt te allen tijde cookies blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser.

Wijzigingen

Perpetual Next behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen en te actualiseren. Het is daarom verstandig om deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze gegevensverwerking.

Contact

Perpetual Next hecht veel waarde aan uw privacy. Om ervoor te kunnen zorgen dat uw belangen worden behartigd is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Naast een FG is er intern een Privacy Officer aangewezen. In geval van vragen kunt u contact opnemen met:

Functionaris Gegevensbescherming 
Telefoon: 035 879 5648
Kraanspoor 36 
1033 SE Amsterdam 
privacy@perpetualnext.com