Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Perpetual Next neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer serieus. We zetten ons in voor initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur door ons te committeren aan ESG-richtlijnen (Environmental, Social and Governance) die relevant en waardevol zijn voor ons bedrijf, onze mensen en de samenleving.

Daarnaast richten we ons op 7 Sustainable Development Goals (SDG's), waarvan er twee ten grondslag liggen aan het bestaan van onze organisatie. We hebben als doel onszelf te certificeren als een B-Corporation.

De ESG-richtlijnen waaraan wij ons committeren

1.   Environment

  • Gebruik alleen grondstoffen met de strengste gecertificeerde duurzaamheidscriteria, zoals: Better Biomass NTA8080 en Sustainable Biomass Program (SBP).
  • Maximaliseer efficiënt gebruik door toepassing van warmte en optionele energieproductie. 
  • Toepassen van Best Beschikbare Technieken (BBT) bij productie om negatieve impact te minimaliseren.

2.   Social

  • Gezondheid en veiligheid - met een focus op incidenten met een hoog risico - en preventie voor werknemers is een topprioriteit.
  • Bieden van een veilige omgeving om alle werknemers en belanghebbenden te beschermen tegen Covid-19, zoals een flexibel thuiswerkbeleid daar waar mogelijk.
  • Proactief betrokken zijn bij en teruggeven aan de gemeenschappen waarin we actief zijn. 

3. Governance

  • Werken met hoge ethische normen en een robuust beleidskader (bijvoorbeeld: insluitings- en uitsluitingsprincipes voor onze activa en de aankoop van grondstoffen).
  • Overgang naar ESG-criteria in onze besluitvorming, processen en risicobeheer.
  • Passende ESG-gerelateerde lidmaatschappen aangaan om beleid en rapportage op gelijk niveau te waarborgen.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Het bedrijfsleven kan niet (meer) bloeien in een wereld met de uitdagingen van vandaag zoals uitputting van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, klimaatverandering en onze afvalcultuur. De ontwikkeling van breed aanvaardbare alternatieven gaat traag. Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties is verweven met onze bedrijfsstrategie. Met onze activiteiten dragen we bij aan een schonere, gezondere en veiligere wereld. Ons werk aan onderstaande SDGs ondersteunt diezelfde missie. 

SDG's

SDG 3

Goede gezondheid en welzijn

Om de impact van de vervuilende industriële omgeving tot een minimum te beperken, zijn onze gezondheids- en veiligheidsnormen erop gericht een veilige en zekere werkomgeving te bevorderen en volgen wij de nationale wetgeving in de landen waarin wij actief zijn. Daarnaast streven wij ernaar onze koolstofvoetafdruk zo klein mogelijk te houden en stimuleren wij onze leveranciers om dat ook te doen.

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Deze doelstelling weerspiegelt het beginsel dat technologische vooruitgang de basis is om milieudoelstellingen te bereiken. Onze concrete actie op dit punt is de verdere ontwikkeling van een innovatieve carbonisatie-technologie. Deze technologie zet organische reststromen om in hoogwaardige biokolen die als bronmateriaal dienen voor biogebaseerde processen in de chemische industrie.

SDG 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Steden zijn verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en meer dan 60% van het gebruik van hulpbronnen. Het verduurzamen van steden en gemeenschappen is daarom een belangrijke doelstelling voor Perpetual Next. Wij richten ons op de levering van nutsvoorzieningen zoals hernieuwbare warmte en elektriciteit. Door lokale restafvalstromen te gebruiken als brandstof voor onze faciliteiten, dragen wij bij aan een efficiënter beheer van gemeentelijk afval en tot een betere luchtkwaliteit opdat wij minder afhankelijk zijn van sterk vervuilende fossiele brandstoffen. 

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

Deze doelstelling is intrinsiek aan onze activiteiten, aangezien wij de afvalproductie verminderen door hergebruik en herbestemming. Onze concrete acties zijn vastgelegd in ons duurzaam inkoopbeleid. Wij gebruiken alleen grondstoffen die voldoen aan de strengst gecertificeerde duurzaamheidscriteria zoals Better Biomass/NTA8080, FSC, PEFC en Sustainable Biomass Program.

SDG 13 & 7

Klimaatactie en betaalbare en schone energie

Deze twee doelstellingen vormen de kern van onze bedrijfsactiviteiten. We vergroten het aandeel hernieuwbare energie door onze klanten hernieuwbare warmte, elektriciteit en koolstof aan te bieden, evenals biogas, biomethaan en groen gas. Dit draagt bij tot het vergroten van het aandeel schone energie en draagt bij tot het vergroenen van onze economie in het algemeen. 

SDG 15

Leven op het land

We houden rekening met de risico's voor mens en milieu die verbonden zijn aan de waardeketen van Perpetual. We ondernemen actie om de potentiële negatieve impact van biogebaseerde grondstoffen te verminderen door duurzame bosbouw te bevorderen. Een campagne om een miljoen bomen te planten in verschillende Europese landen is opgestart en zal vanaf 2021 worden uitgevoerd.