Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Perpetual Next heeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. ESG staat voor: Environmental, Social and Governance en verwijst naar drie centrale factoren op het gebied van investeren en bedrijfsvoering. 

Wij zetten ons in voor ESG-initiatieven die relevant en waardevol zijn voor onze mensen, onze onderneming en de samenleving. Wij zetten ons in voor zeven SDG's (Sustainable Development Goals - opgesteld door de Verenigde Naties) waarvan er twee aan de basis liggen van onze organisatie. Wij zijn ook op weg om ons te certificeren als een B Corporation waarover u hieronder meer kunt lezen.

De ESG-richtlijnen waaraan wij ons committeren

1.   Environment

  • Gebruik alleen grondstoffen met de strengste gecertificeerde duurzaamheidscriteria, zoals: Better Biomass NTA8080 en Sustainable Biomass Program (SBP).
  • Maximaliseer efficiënt gebruik door toepassing van warmte en optionele energieproductie. 
  • Toepassen van Best Beschikbare Technieken (BBT) bij productie om negatieve impact te minimaliseren.  

2.   Social

  • Gezondheid en veiligheid - met een focus op incidenten met een hoog risico - en preventie voor werknemers is een topprioriteit.
  • Bieden van een veilige omgeving om alle werknemers en belanghebbenden te beschermen tegen Covid-19, zoals een flexibel thuiswerkbeleid daar waar mogelijk.
  • Proactief betrokken zijn bij en teruggeven aan de gemeenschappen waarin we actief zijn. 

3. Governance

  • Werken met hoge ethische normen en een robuust beleidskader (bijvoorbeeld: insluitings- en uitsluitingsprincipes voor onze activa en de aankoop van grondstoffen).
  • Overgang naar ESG-criteria in onze besluitvorming, processen en risicobeheer.
  • Passende ESG-gerelateerde lidmaatschappen aangaan om beleid en rapportage op gelijk niveau te waarborgen.  

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Het bedrijfsleven kan niet (meer) bloeien in een wereld met de uitdagingen waarmee we nu worden geconfronteerd, waaronder uitputting van de hulpbronnen van de aarde, klimaatverandering, afvalcultuur en een trage ontwikkeling van breed aanvaardbare alternatieven. Wij zien onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties als verweven met onze bedrijfsstrategie. Met onze activiteiten dragen we bij aan een schonere, gezondere en veiligere wereld. Ons werk aan onderstaande SDGs ondersteunt diezelfde missie. 

SDG's

SDG 3

Goede gezondheid en welzijn

Om de impact van de vervuilende industriële omgeving tot een minimum te beperken, zijn onze gezondheids- en veiligheidsnormen erop gericht een veilige en zekere werkomgeving te bevorderen en volgen wij de nationale wetgeving in de landen waarin wij actief zijn. Daarnaast streven wij ernaar onze koolstofvoetafdruk zo klein mogelijk te houden en stimuleren wij onze leveranciers om dat ook te doen.

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Deze doelstelling weerspiegelt het beginsel dat technologische vooruitgang de basis is om milieudoelstellingen te bereiken. Onze concrete actie op dit punt is de verdere ontwikkeling van een innovatieve torrefactie-technologie. Deze technologie zet organische reststromen om in hoogwaardige biokolen die als bronmateriaal dienen voor biogebaseerde processen in de chemische industrie.

SDG 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Steden zijn verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en meer dan 60% van het gebruik van hulpbronnen. Het verduurzamen van steden en gemeenschappen is daarom een belangrijke doelstelling voor Perpetual Next. Wij richten ons op de levering van nutsvoorzieningen zoals hernieuwbare warmte en elektriciteit. Door lokale restafvalstromen te gebruiken als brandstof voor onze faciliteiten, dragen wij bij aan een efficiënter beheer van gemeentelijk afval en tot een betere luchtkwaliteit opdat wij minder afhankelijk zijn van sterk vervuilende fossiele brandstoffen. 

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

Deze doelstelling is intrinsiek aan onze activiteiten, aangezien wij de afvalproductie verminderen door hergebruik en herbestemming.  Onze concrete acties zijn vastgelegd in ons duurzaam inkoopbeleid. Wij gebruiken alleen grondstoffen die voldoen aan de strengst gecertificeerde duurzaamheidscriteria zoals Better Biomass/NTA8080, FSE, FSEC en Sustainable Biomass Program.

SDG 13 & 7

Klimaatactie en betaalbare en schone energie

Deze twee doelstellingen vormen de kern van onze bedrijfsactiviteiten. We vergroten het aandeel hernieuwbare energie door onze klanten hernieuwbare warmte, elektriciteit en koolstof aan te bieden, evenals biogas, biomethaan en groen gas. Dit draagt bij tot het vergroten van het aandeel schone energie en draagt bij tot het vergroenen van onze economie in het algemeen. 

SDG 15

Leven op het land

We houden rekening met de risico's voor mens en milieu die verbonden zijn aan de waardeketen van Perpetual. We ondernemen actie om de potentiële negatieve impact van biogebaseerde grondstoffen te verminderen door duurzame bosbouw te bevorderen. Een campagne om een miljoen bomen te planten in verschillende Europese landen is opgestart en zal vanaf 2021 worden uitgevoerd. 

Op weg om een gecertificeerde B Corporation te worden

Wereldwijd is een historische cultuuromslag gaande om de kracht van het bedrijfsleven in te zetten voor de aanpak van de grootste maatschappelijke uitdagingen en het opbouwen van een meer inclusieve en circulaire economie. Dit vereist een verandering in de manier waarop we zaken doen. Gezien het karakter en de aard van Perpetual Next en haar stakeholders, hebben wij ervoor gekozen om een gecertificeerde B Corporation (of B Corp) te worden.   

Gecertificeerde B Corporations (of B Corps), zijn bedrijven met winstoogmerk in het hart van een wereldwijde beweging van mensen die de kracht van het bedrijfsleven gebruiken om een gedeelde, duurzame welvaart voor iedereen te creëren. Momenteel zijn er zo'n 3.500 B Corps actief in meer dan 150 sectoren in 70 landen over de hele wereld. Nederland telt op dit moment 85 B Corps.

De gecertificeerde B Corporations vormen een gemeenschap die bedrijven samenbrengt om verandering reëel en haalbaar te maken. Het ondersteunt ondernemingen om de juiste dingen te doen en uit te proberen in plaats van dingen goed te doen - wat een compliancedoel is en geen ondernemersdoel. 

De status van B Corporation gaat niet alleen over het behalen van een certificering of stempel van goedkeuring: het is een gemeenschap van ondernemers die toegewijd is aan dezelfde visie en hetzelfde doel. B Corps zijn toegewijd aan het verbeteren van hun praktijken en het vergroten van hun impact.