Perpetual Next - Biogas

Biogas

HET VERVANGEN VAN FOSSIEL GAS BETEKENT HET VERLAGEN VAN CO₂-UITSTOOT

Perpetual Next zet zich in voor een circulaire economie die niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen.

Fossiel gas is een fossiele brandstof die diep uit de aarde wordt gewonnen. Wanneer het naar de oppervlakte wordt gebracht en verbrand, komt er CO₂ vrij in de atmosfeer, wat zorgt voor opwarming van de aarde. We zijn mede-eigenaar van de technologie die de laagst mogelijke organische afvalresten opwaardeert tot grondstoffen met de hoogste waarde: hernieuwbare warmte, stroom, biomethaan en bio-LNG.

Perpetual Gas is de handelsnaam van ons biogas.

Waarom anaerobe vergisting een klimaatoplossing is
Het proces is CO₂-neutraal omdat het alleen organisch materiaal bevat. De koolstof die vrijkomt bij de verbranding van groen gas is gelijk aan de koolstof die wordt opgenomen bij de groei van het organisch materiaal. Aangezien het niet meer koolstofdioxide aan de atmosfeer toevoegt, betekent dit dat groen gas bijna CO₂-neutraal is.

Hoe werkt anaerobe vergisting?

1. Organische reststromen, zoals voedselresten uit de voedingsmiddelenindustrie, worden vergist door bacteriën in een zuurstofvrije omgeving. Uit het vergistingsproces ontstaat biogas.

2. Biogas wordt gescheiden in biomethaan (groen gas) en CO2.

3. Biomethaan kan worden geïnjecteerd in het bestaande aardgas of vloeibaar worden gemaakt (Bio LNG).

4. Het restproduct (digestaat) van biogasproductie is een natuurlijke fertilizer in de landbouw, en kan worden gebruikt ter vervanging van (schadelijk) kunstmest.

Vergassing en gasveredeling

Met onze carbonisatietechnologieën zetten we organische reststromen, zoals groenafval en sloophout, om in hoogwaardige, hernieuwbare koolstof.

Deze hernieuwbare koolstof vergassen we in twee verhittingsstappen: zo ontstaat syngas. Syngas vormt de basis voor verschillende chemische toepassingen en kan daarmee fossiele grondstoffen vervangen.

Door middel van gasveredeling kunnen we syngas opwerken tot groen gas, methanol en waterstof.

In het proces ontstaat het bijproduct biochar; een zuivere vorm van koolstof die - door de opslag ervan in producten of de bodem - negatieve emissies mogelijk maakt.

Onze groen gas projecten

PN Conversions

Perpetual Next Moerdijk

Voedselresiduen naar biogas

Perpetual Next Moerdijk is een recyclingfabriek waarmee we voedselreststromen (zoals producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken en keukenafval) kunnen opwaarderen tot biogas en (grond)stoffen. Het doel is om in de nabije toekomst biogas op te waarderen tot groen gas ter vervanging van fossiel aardgas.

Perpetual Next Ellesmere Port

Agrarische reststromen naar groen gas

Perpetual Next Ellesmere Port werd opgeleverd in november 2021. De installatie bestaat uit een vergister voor organisch afval die 4 miljoen m3 biogas per jaar produceert uit landbouwresten. Het biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas, een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas, dat rechtstreeks wordt geïnjecteerd in het aardgasnet van Ellesmere Port. Het restproduct van de biogasproductie (digestaat), wordt gebruikt om landbouwgrond vruchtbaarder te maken.

Perpetual Next - Biogas

Eemsgas

Houtachtige reststromen naar groen gas

Eemsgas, een 50-50 joint venture met Gasunie, is vanaf eind 2022 in ontwikkeling. De joint venture richt zich op de productie en distributie van groen gas. In plaats van fossiele grondstoffen wordt groen gas geproduceerd op basis van natuurlijke grondstoffen, zoals laagwaardige organische afval- en reststromen.

Meer weten?